هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران- سازمان اصلی
سازمان اصلی ساختار سازمانی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
رئیس کنفرانس 
دکتر عبدالمحمد عابدیان
دبیر علمی کنفرانس
دکتر محمدصادق علوی یگانه
دبیر اجرایی کنفرانس
دکتر نعمت الله محمودی 

کادر اجرایی
مینا خواجوی
هاشم خندان بارانی
آیدا بزرگ چنانی
حامد وردست زاده

کیمیا صحراگرد
زهره سلیم زاده

 
نشانی مطلب در وبگاه هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران:
http://ich.modares.ac.ir/find.php?item=1.58.15.fa
برگشت به اصل مطلب