هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران- اهداف
اهداف اهداف هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/15 | 

این کنفرانس در سطح ملی و در زمینه تخصصی ماهی­ شناسی و علوم مرتبط توسط دانشگاه تربیت­ مدرس، دانشکده منابع­ طبیعی و علوم ­دریایی و با همکاری انجمن ماهی ­شناسی ایران با اهداف زیر برگزار خواهد شد:

  • پویایی بیشتر و افزایش تعاملات علمی بین محققین کشور در حوزه تخصصی ماهی ­شناسی
  • شناخت هر چه بیشتر از ماهیگان غنی ایران در آب­های داخلی و دریایی
  • دسترسی به راهکارهای حفاظتی و مدیریتی در حفظ تنوع زیستی ماهیگان ایران
  • آشنایی با دستاوردهای نوین در تکثیر و پرورش و فرآوری ماهیان با تاکید بر بهره­ برداری پایدار
نشانی مطلب در وبگاه هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران:
http://ich.modares.ac.ir/find.php?item=1.52.12.fa
برگشت به اصل مطلب